Praca w Zielonej Górze – kto znajdzie ją najszybciej?

praca w Zielonej Górze kto znajdzie ją najszybciejZielona Góra jest jednym z najważniejszych miast w województwie lubuskim. Według stanu na koniec 2014 roku, liczba zameldowanych mieszkańców Zielonej Góry wynosiła 117 738, a po połączeniu miasta z gminą w 2015 r. liczba ta wzrosła do około 136 000. Powierzchnia miasta tym samym wzrosła z 58 km² do 278 km² i Zielona Góra stała się szóstym co do wielkości miastem w Polsce. Wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzy tzw. Lubuskie Trójmiasto.

Zielona Góra jest miastem z ogromnym potencjałem gospodarczym. Dogodna lokalizacja, rozbudowana sieć obwodnic i dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów sprawia, że miasto przyciąga wielu inwestorów, nie tylko z Polski, ale także zza granicy. Nic więc dziwnego, że wielu mieszkańców lubuskiego, obiera Zieloną Górę jako cel emigracji zarobkowej i rozwoju zawodowego.

Oferty pracy w Zielonej Górze skierowane są zarówno do niewykwalifikowanej kadry pracowniczej, jak i do wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z wykształceniem wyższym i doświadczeniem w wybranej branży. Do najbardziej poszukiwanych pracowników w Zielonej Górze należą między innymi: specjaliści z branży IT, pielęgniarki i położne, pracownicy budowlani, diagności, elektromechanicy, przedstawiciele stanowisk dotyczących sprzedaży i obsługi klienta, w tym także telefonicznej. Bliskie położenie z granicą niemiecką sprawia, że duża część zielonogórzan podejmuje także pracę u naszych zachodnich sąsiadów.

Sposoby poszukiwania pracy

Sposoby poszukiwania pracyPracy można szukać na wiele różnych sposobów. Do dyspozycji są Publiczne Służby Zatrudnienia, Niepubliczne Służby Zatrudnienia, Prasa, Internet, Akademickie Biura Karier, Targi pracy i w końcu znajomości.

Publiczne Służby Zatrudnienia: Na terenie województwa lubuskiego, w każdym mieście powiatowym znajdują się Powiatowe Urzędy Pracy, które udostępniają aktualne oferty zatrudnienia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Ponadto wspierają bezrobotnych finansowo i organizują dla nich programy aktywizacyjne mające na celu zwiększenie szansy na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Niepubliczne Służby Zatrudnienia, czyli Agencje Pośrednictwa Pracy, których działalność opiera się na wyszukiwaniu konkretnych kandydatów na konkretne stanowiska pracy, pośrednicząc tym samym między pracodawcą, a pracownikiem.

Prasa i Internet. W prasie codziennej przeważnie znajduje się sekcja z ogłoszeniami o pracę i są to najczęściej oferty skierowane dla osób niewykwalifikowanych. Internet jest bardzo cennym źródłem pozyskiwania informacji w całym procesie poszukiwania zatrudnienia. Warto jest korzystać z portali pracy i wyszukiwarek

Akademickie Biura Karier pełnią funkcję łącznika pomiędzy studentami, a rynkiem pracy. Przede wszystkim prowadzą działalność doradztwa zawodowego, zajmują się przeprowadzaniem szkoleń oraz gromadzą i udostępniają studentom informacje na temat sytuacji na rynku pracy, pośrednicząc tym samym w poszukiwaniu zatrudnienia.

Targi Pracy organizowane są zazwyczaj w dużych miejscowościach. Na targach wystawiają się pracodawcy poszukujący pracowników. Kandydaci poszukujący pracy mogą porozmawiać z doradcami zawodowymi, zostawić swoje CV oraz uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach i szkoleniach.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Województwo lubuskie jest 13 województwem w kraju pod względem zajmowanej powierzchni oraz 15 pod względem liczby mieszkańców. Według danych GUS z 31 grudnia 2011r. populacja lubuskiego liczyła 1,02 miliona osób, a jego powierzchnia wynosiła 13 988 km². Województwo lubuskie jest jednym z dwóch województw Polski posiadających dwie stolice. Siedzibą wojewody lubuskiego jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra. Co ciekawe, województwo lubuskie cechuje się największą lesistością (49%) wśród pozostałych, 16 województw RP.

Plik:Woj lubuskie adm.svgPod względem udziału osób bezrobotnych w ogóle aktywnych ekonomicznie województwo lubuskie znajduje się na 12 miejscu pośród wszystkich województw, a średnia wysokość stopy bezrobocia w tym regionie wynosi 17% (stan na koniec lutego 2013r.).Ponad połowę osób bezrobotnych (50,4%) stanowią kobiety.

W gospodarce województwa lubuskiego dominuje rolnictwo oraz sektor handlu i usług. W porównaniu z innymi regionami Polski, w lubuskiej strukturze zatrudnienia występuje mały procentowy udział osób zatrudnionych w przemyśle (2,4% krajowego zatrudnienia). Lubuski przemysł dostarcza zaledwie 2% ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, co stawia województwo na ostatnim miejscu w kraju. Do głównych sektorów lubuskiego przemysłu należą przemysł przetwórstwa drzewnego, tekstylny i rolno-spożywczy. Głównym odbiorcą zagranicznym produkcji województwa lubuskiego są Niemcy. Szacuje się, że na niemiecki rynek trafia niemal 70 procent towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy.

TORZYM

Torzym

Torzym jest miastem w województwie lubuskim, w powiecie sulęcińskim, położonym nad rzeką Ilanką i jeziorem Ilno. Stanowi siedzibę gminy miejsko-wiejskiej Torzym. Gospodarczo Torzym jest ośrodkiem usługowym dla rolnictwa i leśnictwa oraz ośrodkiem wypoczynkowym. Na terenie miasta znajduje się sanatorium. Torzym według danych z 31 grudnia 2012 roku zamieszkały był przez 2592 mieszkańców. Powierzchnia miasta wynosi 9,11 km².

W 2013 roku w gminie Torzym funkcjonowało 525 przedsiębiorstw. Większość z nich reprezentowała branżę usługową i handlową, w branży rolniczej były 63 przedsiębiorstwa, w budowlanej 57 i przemysłowej 45, praca Torzym. Ponad 90% wszystkich przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Jedynie jedna firma należy do przedsiębiorstw średnich, w których liczba zatrudnionych przekracza 50 osób. Przedsiębiorstwa duże w gminie nie występują.

W 2013 roku na terenie gminy zatrudnionych było około 2 tysiące osób. W rolnictwie zatrudnionych jest 22% ogółu pracujących, w przetwórstwie 18% i w usługach rynkowych i nierynkowych 60%. Największymi i najważniejszymi pracodawcami w mieście są firmy: Holzwett (branża drzewna), PPHU Trakart (branża drzewna), Gama (piekarnia), Volvo (mechanika samochodowa), Paradaise (usługi turystyczne), Petro plus (hotel, restauracja i stacja paliw).

ŚWIEBODZIN

ŚwiebodzinŚwiebodzin to miasto i zarazem siedziba powiatu świebodzińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Świebodzin, położone na Pojezierzu Łagowskim. Według danych Urzędu Miasta z 31 grudnia 2012 r. miasto liczyło 20 138 mieszkańców. Ciekawostką jest, że w Świebodzinie znajduje się Pomnik Chrystusa Króla, który do czerwca 2011 był najwyższym posągiem Chrystusa na świecie. Jest to znane w kraju sanatorium rehabilitacyjno-ortopedyczne dla dzieci.

W Gminie, w porównaniu z sąsiednimi gminami występuje wysoki udział osób zatrudnionych w przemyśle oraz znaczący udział tych pracujących w rolnictwie. Pierwsze zjawisko świadczy o dobrze rozwiniętym drugim sektorze gospodarki (przy niewielkim aktualnym poziomie inwestowania), drugie to wynik istnienia dużych, nowoczesnych gospodarstw rolnych zatrudniających pracowników, praca Świebodzin.

Do największych zakładów pracy znajdujących się na terenie Świebodzina należą:

  • SECO/WARWICK S.A. oraz SECO/WARWICK ThermAL – grupa SECO/WARWICK jest światowym liderem w produkcji pieców przemysłowych oraz urządzeń do obróbki cieplnej;
  • Eldrob SA – spółka zależna Indykpolu;
  • Mercord Sp.z o.o. – jest jednym z czołowych producentów odzieży ochronnej w Polsce;
  • PHU Instal+ – usługi elektroenergetyczne, sprzedaż i montaż rozdzielni, szaf i złączy kablowo – pomiarowych;
  • RECARO – Światowa firma znana z produkcji foteli i fotelików samochodowych dla dzieci.

Znaczną część miejskiej gospodarki stanowi sektor handlowy. W Świebodzinie funkcjonuje 8 marketów i kilkanaście innych sklepów sieci handlowych.

SZPROTAWA

Szprotawa to nieduże miasto położone w powiecie żagańskim, będące siedzibą miejsko-wiejskiej gminy noszącej tę samą nazwę. Leży nad dwoma rzekami – Bobrem i Szprotawą. Według danych statystycznych z 31 grudnia 2010 roku miasto zamieszkałe było przez 12,5 tysiąca mieszkańców.

szprotawaPod względem gospodarczym Szprotawa jest ośrodkiem przemysłowo-usługowym. Rozwija się tu przemysł dziewiarski, spożywczy i drzewny. Mimo ważnej roli drugiego sektora gospodarki w rozwoju ekonomicznym miasta to sektor usługowy jest największy pracodawcą regionu, zatrudniających 70% wszystkich aktywnych zawodowo mieszkańców, praca Szprotawa.

Wykształceni mieszkańcy miasta w równej mierze zajmują stanowiska związane z przemysłem, jak i usługami i handlem. W ostatnim roku dla wykwalifikowanej części społeczeństwa najwięcej ofert pracy powstało w branży informatycznej, ubezpieczeniowej i finansowej. Zdecydowanie najwięcej ofert pracy skierowanych jest jednak to osób nie posiadających wykształcenia wyższego, a jedynie określone kwalifikacje. Poszukuje się pracowników sklepów, ślusarzy, budowlańców, pracowników gospodarczych i kierowców.

W gminie Szprotawa w 2012 roku zarejestrowanych było 1600 osób bezrobotnych, co przełożyło się na stopę bezrobocia w wysokości 11,8%. W strukturze wiekowej osób bezrobotnych przeważają ludzie młodzi.

LUBSKO

Miasto i Gmina Lubsko położone jest nad rzeką Lubszą w pradolinie Wrocławsko – Głogowskiej, w południowo – zachodniej części Województwa Lubuskiego, w północnej części powiatu żarskiego. Lubsko zajmuje obszar 18 240 ha. Według danych z 31 marca 2013 r. miasto zamieszkane było przez 14 550 mieszkańców.

LubskoLubsko jest jednym z najstarszych miast województwa lubuskiego, którego początek datuje się przed 1260 rokiem. Do szybkiego rozwoju miasta przyczynił się działający w XIX i XX wieku przemysł ceramiczny i włókienniczy. Obecnie głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest drobny handel. W 2012 roku na terenie miasta i gminy prowadziło działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 1700 podmiotów gospodarczych, spośród których najliczniejsze grupy stanowiły placówki handlowe i gastronomiczne, zakłady produkcyjno-usługowe oraz inne (reprezentujące handel obwoźny i dystrybucję), praca Lubsko. Wielu mieszkańców zatrudnienie znalazło na przykład w usługach transportowych.

W 2012 roku na terenie gminy pracowało 3450 osób, natomiast grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiło 1600 osób (48% to kobiety). W analizowanym roku stopa bezrobocia w mieście wynosiła 12,8% i utrzymywała się mniej więcej na średnim, krajowym poziomie.

GUBIN

Lubuski Gubin jest dziesiątym największym ośrodkiem miejskim zlokalizowanym na ternie województwa lubuskiego, zamieszkałym przez 17 tysięcy mieszkańców (dane z 2011 roku). Gubin (niem. Guben) położony jest w powiecie krośnieńskim, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, nad rzeką Lubszą. Gubin leży w polskiej części Dolnych Łużyc, na granicy z Niemcami i do 1945 roku było wschodnią częścią miasta Guben. Zlokalizowane było tutaj drogowe i kolejowe przejście graniczne.

GubinGospodarczo Gubin przez wiele lat stanowił ważne centrum handlowe, ze względu na swoje dogodne położenie – pogranicze słowiańsko-germańskie, szlaki handlowe z północy na południe z Pomorza Zachodniego do Czech (wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej) oraz z zachodu na wschód z Łużyc do Wielkopolski. Handlowano wołami i zbożem z kupcami szkockimi, węgierskimi i polskimi. Ponadto uprawiano tu winorośl i wytwarzano wino, z którego swego czasu słynęło miasto. Co ważne, w dziewiętnastym wieku założono na lewobrzeżnych, zachodnich przedmieściach Gubina pierwszą na Łużycach mechaniczną przędzalnię wełny. Od tego czasu Gubin staje się znanym ośrodkiem włókienniczym.

Obecnie znaczenie gospodarcze Gubina jest dużo mniejsze, a w mieście dominują zakłady sektora usługowego, praca Gubin. Ciekawostką jest, że mimo niewielkiej liczby mieszkańców w Gubinie funkcjonuje ponad 60 salonów fryzjerskich.

SULECHÓW

Sulechów to miasto w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sulechów. Razem z Zieloną Górą i miastem Nowa Sól wchodzi w skład Lubuskiego Trójmiasta. Według danych z 31 grudnia 2012 roku, miasto zamieszkałe było przez 16 938 mieszkańców. Sulechów położony jest w rozwidleniu dróg – krajowej trójki łączącej Świnoujście z Jakuszycami oraz drogi krajowej nr 32 łączącej Poznań z Zieloną Górą. Co więcej, w odległości 14 km od Sulechowa znajduje się port lotniczy w Babimoście.

SulechówW 2012 roku w gminie Sulechów zatrudnionych było 4977osób, natomiast zarejestrowanych bezrobotnych było 1462. 54% ogółu bezrobotnych z regionu Sulechowa stanowią kobiety. Liczby te przekładają się na ogólną stopę bezrobocia w wysokości 8,2%.

W 2012 roku  w sektorze prywatnym pracowało blisko 50% ogółu pracujących w gminie Sulechów. Najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach usługowych – ponad 2,6 tysiąca, co stanowi ponad połowę osób pracujących w gminie. Podmioty z sektora budownictwa i przemysłu zapewniły zatrudnienie dla 47% mieszkańców gminy, praca Sulechów. Współczesny sulechowski rynek pracy wymaga od jego uczestników ciągłego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania nowych umiejętności. Dotyczy to także osób bezrobotnych, które najczęściej z powodu niedostosowanych kwalifikacji do potrzeb rynku pracy mają trudności z kontynuacją swojej aktywności zawodowej.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn nad Odrą leży u ujścia Warty do Odry, w zachodniej części Kotliny Gorzowskiej, na granicy z Niemcami. Pod względem administracyjnym jest wydzielonym miastem województwa lubuskiego i należy do powiatu gorzowskiego ziemskiego. Od północy miasto graniczy z gminami Boleszkowice i Dębno należącymi do powiatu myśliborskiego (województwo zachodniopomorskie), od wschodu z gminą Witnica (powiat gorzowski ziemski), od południa z gminami Słońsk (powiat sulęciński) i Górzyca (powiat słubicki), od zachodu poprzez Odrę graniczy z niemieckim powiatem Märkisch-Oderland leżącym w landzie Brandenburgia.

KostrzynW 2012 roku w gminie zatrudnionych było około 6800 osób, natomiast wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pochodzących z gminy Kostrzyn nad Odrą, było 403. Zarówno miasto, jak i gmina mogą pochwalić się bardzo niską stopą bezrobocia wahającą się w granicach 5%. Wartość tę zawdzięcza się korzystnemu położeniu przy granicy z Niemcami oraz częstej emigracji zawodowej mieszkańców miasta do ośrodków miejskich Republiki Federalnej Niemiec.

W strukturze rodzajowej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Kostrzyna nad Odrą, zdecydowanie dominują firmy usługowe, które stanowią ponad 90% wszystkich firm. Wśród nich największą grupą są podmioty zajmujące się handlem.W drugiej kolejności klasyfikują się firmy świadczące pozostałe usługi niematerialne. Co ciekawe, ok. 1,8% podmiotów to zakłady fryzjerskie i inne podobne zakłady – ich liczba wynika z dużego popytu na ten rodzaj usług, generowanego przez klientów niemieckich, praca Kostrzyn nad Odrą.