Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Drogomistrz


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Drogomistrz
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 80726

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
praca w terenie,
nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje objazdy i kontroluje drogi pod względem ich stanu technicznego, odwodnienia i oznakowania, kontroluje pas drogowy pod kątem jego ochrony, kompletuje dane o drogach i zdarzeniach na drogach oraz urządzeniach obcych;
 • kontroluje roboty utrzymaniowe i zgłasza uwagi w zakresie tych kontroli przełożonemu;
 • kontroluje roboty zlecone w drodze przetargów;
 • prowadzi i koordynuje prace w zakresie zimowego utrzymania dróg;
 • współpracuje z organami administracji samorządowej, policji, służb ratowniczych w zakresie zdarzeń drogowych i likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przygotowuje dane do robót, aktualizacji ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz innych koniecznych informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B;
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane oraz prawa
 • posiadanie kompetencji: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do kierowania ruchem,
 • znajomość przepisów z zakresu: Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Drogomistrz
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Żary
DATA PUBLIKACJI:
2021-07-04