Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 76850

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań wynikających z programów rządowych dotyczących infrastruktury drogowej (budowa, przebudowa, remonty dróg i mostów), w tym: udział w zespole ds. weryfikacji formalnej wniosków złożonych przez zarządców dróg gminnych i powiatowych. Współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji (przygotowanie porozumienia w zakresie przekazywania środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowuje harmonogramy przekazywania środków oraz wnioskuje o środki z Funduszu). Przygotowuje umowy o współfinansowanie realizowanych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego, nadzoruje przebieg rzeczowy i finansowy realizacji inwestycji, prowadzi postępowania administracyjne oraz przygotowuje projekty decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i koordynowaniem wydatkowania środków udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu remontu i odbudowy obiektów infrastruktury komunalnej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych, w tym: udział w pracach Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej. Współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Finansów w zakresie pozyskania środków finansowych na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Przygotowuje umowy na wyceny kosztorysowe remontu, odbudowy budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi oraz nadzoruje ich prawidłową i terminową realizację. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi. Prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań wynikających z programu "Mosty dla regionów" w tym przygotowuje umowy dotacji celowej, występuje do ministerstwa o uruchomienie środków z rezerwy celowej, monitoruje wykorzystanie dotacji i jej prawidłowe i terminowe rozliczenie oraz kontroluje realizację projektu w zakresie wykorzystania dofinansowania.
 • Analizuje informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, od inwestorów budownictwa mieszkaniowego z terenu całego województwa lubuskiego w celu ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na terenie województwa lubuskiego, zakończonego obwieszczeniem wydanym przez Wojewodę Lubuskiego.
 • Sporządza duplikaty uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych przez Wojewodów: Gorzowskiego, Zielonogórskiego i Lubuskiego wydanych w latach 1961-2002.
 • Koordynuje planowanie, realizację i sprawozdawczość budżetu klasycznego w zakresie pracy Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na jednym z wybranych kierunków: budownictwo, ekonomia, administracja, prawo lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe w zakresie budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub pokrewnego, ekonomii, administracji lub prawa
 • Posiadanie wiedzy merytorycznej z zakresu: zamówień publicznych, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, Prawa budowlanego
 • Znajomość dokumentów programowych dotyczących prowadzonych programów rządowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej
 • Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność
 • Systematyczność, terminowość, samodzielność i inicjatywa
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy w zespole
 • Umiejętność planowania i organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy inspektor
FIRMA:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-04-11