Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 80410

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi gospodarkę transportowo-sprzętową w Oddziale, w tym: ewidencjonuje pojazdy, rejestruje, ubezpiecza, prowadzi sprawy na platformie Intranet system Ewidencji Samochodów, wprowadza koszty eksploatacyjne dla pojazdów w Rejestrze Samochodów GDDKiA, obsługuje system kontroli pojazdów przez obsługę systemu monitorującego flotę - GPS, nadzoruje obsługę techniczną, naprawy i remonty. Przygotowuje dokumenty do postępowań o zamówienia publiczne na zakup i remonty pojazdów i sprzętu drogowego, usługi sprzątania,
 • Prowadzi nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń technicznych i sprzętu będącego na wyposażeniu Oddziału w celu zapewnienia odpowiedniego ich stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo i ciągłość pracy oraz przygotowuje dokumenty do postępowań o zamówienia publiczne na: zakup i remonty, sprzętu i urządzeń technicznych
 • Prowadzi całokształt spraw związanych z gospodarką energetyczno-paliwową, tj. dokonuje weryfikacji ilości pobranego i zużytego paliwa przez pojazdy Oddziału. Prowadzi nadzór nad prawidłowością gospodarki paliwowej w Rejonach, dokonuje analiz zużycia paliwa i przygotowuje dane i propozycje do ustalenia norm zużycia oraz przygotowuje dokumenty do postępowania o zamówienia publiczne na zakup paliwa do pieców c.o. w Oddziale i Rejonach
 • Prowadzi sprawy związane z wyposażeniem służb oraz zapleczy w sprzęt i środki łączności, przygotowuje zamówienia oraz dokumenty do postępowań o zamówienia publiczne na dostawy sprzętu jak również na naprawy i remonty sprzętu,
 • Sporządza sprawozdania dotyczące informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza pochodzących ze źródeł mobilnych oraz z lokalnych kotłowni,
 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem posiadanego majątku, obejmującego ubezpieczenia komunikacyjne w celu uzyskania odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód. Przygotowuje dokumenty do postępowań o zamówienia publiczne na wykonanie usługi dozorowania i ochrony mienia,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: prawa zamówień publicznych; ustawy o ochronie środowiska w zakresie korzystania ze środowiska oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza;
 • znajomość eksploatacji pojazdów;
 • znajomość eksploatacji pojazdów;
 • prawo jazdy kat. B.
 • kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, rzetelność i terminowość, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, preryjny i zwięzły.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy inspektor
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-06-27