Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Terenowy inspektor mostowy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor mostowy
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 80724

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w terenie;


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje przeglądy drogowych obiektów inżynierskich oraz sprawuje merytoryczny nadzór i kontrole nad realizacją przeglądów zleconych;
 • analizuje wyniki przeglądów drogowych obiektów inżynierskich oraz określa potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i przebudowy drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowuje propozycje podziału środków na bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich;
 • prowadza ewidencje obiektów mostowych tuneli, przepustów i promów, gromadzi i weryfikuje dane o obiektach inżynierskich;
 • prowadzi sprawozdawczość w zakresie stanu drogowych obiektów inżynierskich i gospodarki mostowej;
 • obsługuje program komputerowego System Gospodarki Mostowej służący do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działalności związanej z obiektami inżynierskimi.
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 • prawo zjazdy kat. B;
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich;
 • znajomość obsługi komputera – Pakiet MS Office;
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych, wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyki i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz obsługi programu SGM;
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału;
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Terenowy inspektor mostowy
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Żary
DATA PUBLIKACJI:
2021-07-04