Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Drogomistrz


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Drogomistrz
Miejsce pracy: Słubice
Ogłoszenie o naborze Nr 78694

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

-       praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 

-       praca w terenie,

 

-       nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 

-       zagrożenie korupcją,

 

-       permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 

-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 

-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi nadzór i kontrolę nad utrzymaniem standardów określonych w umowie „utrzymaj standard” przez Wykonawcę i przygotowuje raporty w zakresie realizacji utrzymania standardu;
 • dokonuje objazdów dróg, zbieranie i aktualizowanie danych o drogach, ruchu i zdarzeniach na drogach, drogowych obiektach inżynierskich, obiektach znajdujących się w pasie drogowym i jego otoczeniu
 • kontroluje poprawność prowadzenia przez Wykonawcę dzienników, wykazów i innych dokumentów związanych z utrzymaniem dróg oraz kontroluje zgodność certyfikatów, aprobat i deklaracji materiałów dopuszczonych do wykonywania robót
 • prowadzi czynności związane z ochroną pasa drogowego a w szczególności kontroluje odległości zabudowy, usytuowania urządzeń obcych i reklam, poruszania się pojazdów ponadnormatywnych, przestrzegania warunków umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym, prowadzenia robót, w tym wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz przekazywanie i odbieranie pasa drogowego dla wykonywania robót obcych i uczestniczy w ich odbiorze
 • prowadzi nadzór nad robotami koniecznymi do wykonania na drodze nie objętymi realizacją usługi w ramach umowy Utrzymaj Standard
 • uczestniczy w komisjach odbioru robót organizowanych przez Rejon i Oddział
 • współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną oraz organami administracji rządowej i samorządowej w związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi
 • wykonuje zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg poprzez kontrolę jezdni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane oraz prawa o ruchu drogowym
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
 • uprawnienia do kierowania ruchem
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Drogomistrz
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Słubice
DATA PUBLIKACJI:
2021-06-02