Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor wojewódzki


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 68952

Warunki pracy

Praca w terenie
Nietypowe godziny pracy
Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
Stres związany z typem klienta: rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, w tym bezdomni, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające zakład karny itp.

Zakres zadań

 • Kontrola jakości realizowanych zadań w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • Kontrola jakości realizowanych zadań w placówkach tymczasowego schronienia (zapewniających miejsca noclegowe)
 • Kontrola realizacji zadań samorządu województwa, w zakresie jakości działalności regionalnego ośrodka polityki społecznej
 • Kontrola jakości usług realizowanych z obszaru pomocy społecznej, przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie umowy z wojewodą
 • Kontrola jakości usług wykonywanych z obszaru pomocy społecznej, przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych ze stosowaniem ustawowych sankcji, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań, świadczonych w kontrolowanych jednostkach
 • Stwierdzanie zgodność programów naprawczych, realizowanych w placówkach udzielających tymczasowego schronienia
 • Egzekwowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych i informowanie organów prowadzących o wynikach przeprowadzonych kontroli

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość przepisów z obszaru pomocy społecznej, postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: • edytora tekstów MS Word, • arkusza kalkulacyjnego MS Excel, • tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie, efektywna komunikacja, empatia, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów prawa z zakresu: ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor wojewódzki
FIRMA:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2020-09-21