Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Inspektor wojewódzki


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 83494

Warunki pracy


 • Praca w terenie

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz postępowania nadzwyczajne (wznowieniowe, nieważnościowe), w tym dokonuje oceny zgodności planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowuje decyzje kończące te postępowania oraz reprezentuje organ na rozprawach sądów administracyjnych w przypadku zaskarżenia decyzji
 • Prowadzi kontrole: problemowe, kompleksowe lub doraźne, organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji
 • Współpracuje z organami nadzoru budowlanego i uczestniczy w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych
 • Współpracuje z konserwatorem zabytków w celu zapewnienia ochrony obiektom wpisanym do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski i skargi powszechne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub budowlane lub z zakresu gospodarki przestrzennej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub prawa lub geodezji lub administracji publicznej lub gospodarki przestrzennej
 • Znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power point
 • Komunikatywność w mowie i piśmie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji i argumentowania
 • Samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów związanych
 • Uprawnienia budowlane
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Inspektor wojewódzki
FIRMA:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2021-08-26