Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Kierownik oddziału


Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 68941

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
Praca pod presją czasu (kary za przekroczenie wyznaczonych w ustawach terminów na wydanie decyzji
Różne interpretacje przepisów w rozstrzygnięciach organów nadrzędnych i wyrokach sądów administracyjnych,
Odpowiedzialność karna i finansowa za wydanie decyzji z naruszeniem prawa.

Zakres zadań

 • Kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy Oddziału w, w celu zapewnienia terminowości oraz właściwej realizacji zadań z zakresu budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa
 • Nadzorowanie, koordynowanie oraz uczestniczenie w całości procesu związanego z wydawaniem decyzji i postanowień w celu realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy lokalizacji inwestycji, podziału nieruchomości, wywłaszczania i ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości, pozwolenia na budowę inwestycji i określające warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków, obronności państwa
 • Wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub decyzji w sprawie sprzeciwu wykonywania robót budowlanych w celu wyeliminowania naruszeń prawa przy realizacji inwestycji
 • Wydawanie postanowień w sprawie odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych ustanowionych przez właściwego ministra, określając parametry jakie przy realizacji inwestycji należy zastosować
 • Wnioskowanie do właściwego sądu rejonowego o dokonanie zmian w księgach wieczystych, a do właściwego starosty w katastrze nieruchomości
 • Współpraca z organami administracji publicznej w celu uzgodnienia warunków realizacji inwestycji (np. konserwator zabytków, regionalny dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego)
 • Uczestniczenie w kontrolach (problemowych, kompleksowych, doraźnych)
 • Organizowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych w celu rozstrzygnięcia spornych interesów stron
 • Opiniowanie aktów prawnych, w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującymi polskimi aktami prawnymi oraz przepisami UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na jednym z wymienionych kierunków: budownictwo, prawo, gospodarka przestrzenna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • upoważnienie do załatwiania spraw opatrzonych klauzulą – tajne, poufne, zastrzeżone
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Kierownik oddziału
FIRMA:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
LOKALIZACJA:
lubuskie/Gorzów Wielkopolski
DATA PUBLIKACJI:
2020-09-21