Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 86868

Warunki pracy


 • Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym: w sprawach odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji oraz przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w celu doprowadzenia do uregulowania zobowiązań wobec Skarbu Państwa, w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych i innych ulg przewidzialnych przepisami prawa
 • Przygotowuje projekty decyzji i zarządzeń zabezpieczenia na poczet zobowiązań podatkowych i składa wnioski do właściwych organów egzekucyjnych o dokonanie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych oraz wykonuje zadania wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • Prowadzi postępowania podatkowe w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych i innych ulg przewidzianych przepisami prawa w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników z organem podatkowym
 • Prowadzi na wniosek podatników postępowania w zakresie wydawania zaświadczeń o pomocy publicznej w formie de minimis lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia w celu potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaganego przepisami prawa
 • Przygotowuje projekt rozstrzygnięcia administracyjnego w celu zaakceptowania i podpisania przez osoby do tego upoważnione
 • W zakresie zadań należących do właściwości komórki, wprowadza dane do systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami i sporządza informacje, sprawozdania, analizy z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy oraz zewnętrznym organom uprawnionym. Inicjuje i bierze udział w postępowaniu o uznaniu za bezskuteczną czynność prawną dłużnika z pokrzywdzeniem wierzyciela w celu wyegzekwowania należności podatkowych. Inicjuje, składa wnioski do sądów i uczestniczy w postępowaniach restrukturyzacyjnych i dotyczących orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w celu ochrony interesów Skarbu Państwa
 • Przygotowuje korespondencję do stron postępowania i instytucji w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w celu prawidłowego załatwienia sprawy
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych w obszarze spraw wierzycielskich w celu prawidłowej realizacji zadań komórki wierzycielskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów Ordynacji podatkowej oraz prawa podatkowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi programów komputerowych: POLTAX, POLTAX-2B, SSP, SZD, BIBLIOTEKA AKT
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Referent
FIRMA:
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-11-02