Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Żary
Ogłoszenie o naborze Nr 83834

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca w terenie,


-         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac
 • bierze udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgłoszeń, pozwoleń i dokumentacji projektowej w okresie przygotowania, realizacji i zakończenia inwestycji
 • bierze udział w konsultacjach proponowanych zmian technologicznych i uzgadnianiu z właściwymi komórkami organizacyjnymi programów badań laboratoryjnych
 • współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie badań i nadzorów archeologicznych oraz postanowień decyzji środowiskowych podczas realizacji zadań
 • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych, prowadzenia kontroli w okresach gwarancyjnych, zachowania należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas realizacji inwestycji
 • współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Centrali GDDKiA, biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami administracyjnymi w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji
 • prowadzi wymaganą sprawozdawczość, archiwizuje dokumenty budowy, przekazuje komplety dokumentacji powykonawczej i operaty kolaudacyjne do Archiwum Zakładowego i do Rejonów oraz raporty z przeglądów szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego do Wydziału Mostów
 • prowadzi monitoring terminów obowiązywania uzgodnień, porozumień, decyzji i umów na zadaniach inwestycyjnych oraz przygotowuje rekomendacje działań w przypadku przedwczesnych terminów ich wygaśnięcia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub realizacji inwestycji
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących dróg i obiektów inżynierskich, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word
 • prawo jazdy kat. B
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów FIDIC
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Specjalista
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Żary
DATA PUBLIKACJI:
2021-09-03