Have any questions? Feel free to contact us:
+1 701 378 2212
info@stylemixthemes.com

Praca: Starszy inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 78695

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- wysiłek fizyczny,                                                                                                    


- praca w terenie,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 


-     praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • wykonuje w terenie badania nawierzchni oraz odwiertów;
 • opracowuje i analizuje wyniki przeprowadzonych pomiarów
 • pobiera próby w terenie i transportuje je do Laboratorium
 • przygotowuje dane do monitoringu jakości robót na podstawie wykonanych pomiarów na zadaniach realizowanych przez Oddział
 • kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań
 • kontroluje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu
 • współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu
 • umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Kompetencje: Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, Rzetelność, Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, Współpraca, Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych
 • znajomość normy Zarządzanie Jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • prawo jazdy kat. „B+E”.
APLIKUJ TERAZ

Szczegóły oferty:

STANOWISKO:
Starszy inspektor
FIRMA:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
LOKALIZACJA:
lubuskie/Zielona Góra
DATA PUBLIKACJI:
2021-05-25